ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด 70 ปีโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 550,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : งบไทยเข้มแข็ง(SP2)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,684,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช. 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สพฐ.4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 54,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ดื่มน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร้านสหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายชื่อโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 53,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 55,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาส
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 210,000(งบมิยาซาวา)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : จาก CP. 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ ส 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 1,020,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเปตอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์เด็กเล็กหลังใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักผู้ปกครองนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่นอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงรถคณะครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารหลังใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..