ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์
คติพจน์
ปัญญานรานํ รตนํ  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน