ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เยี่ยมชมห้องเรียน
ห้องอนุบาล1/1
ครูประจำชั้น นางสมพร จันทร์ฤๅชัย
ห้องอนุบาล1/2
ครูประจำชั้น นางคำกอง  ประสงค์เงิน
ห้องอนุบาล2
ครูประจำชั้น นางสมพิศ  ศรีสถาน
ประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น นางพัชนี  ศาลิกร
ประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น นายวิระพงษ์  จันทร์ฤๅชัย
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น นายวันชัย  ศาลิกร
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
ห้องมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
ห้องมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3