ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
ที่ 5-01/02/2554 เรื่องตั้งแต่งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 54

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100 KB
ที่ 6-02/02/2544 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องปี 2554

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
ที่ 9-01/03/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
ที่ 11-25/03/2554 เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายนและพฤษภาคม

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169 KB
ที่ 13-04/04/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายดนตรีพื้นเมือง


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
ที่ 16-10/05/2554 เรื่อง แต่งตั้งครูไปอบรมโครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
ที่ 17-16/05/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลห้วยหลัว

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80 KB
ที่ 18-16/05/2554 เรื่องแต่งตั้งครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการสร้างข้อสอบการคิดระดับสูง วิชาภาษาไทย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
ที่ 19-16/05/2554 เรื่อง แต่งตั้งครูไปอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
ที่ 20-16/05/2554 เรื่องแต่งตั้งครูไปอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดและการสร้างข้อสอบการคิดระดับสูง วิชาสังคมศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
ที่ 21-18/05/2554 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 21 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รักคัดเลือก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
ที่ 22-18/05/2554 เรื่อง แต่งตั้งครูคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 22 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
ที่ 23-24/05/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 23/2554  เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี  2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162 BYTE
ที่ 25-26/05/2554 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าัผักใส่ ที่ 25/2554  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูภายในโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
ที่ 26-26/05/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมระเบียบแถว และการเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 26/2554  เรื่องแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมระเบียบแถวและการเดินสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
ที่ 27-01/06/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 27/2554  เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
ที่ 28-30/05/2554 เรื่องแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  ที่ 28/2554  เรื่องแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.5 KB
ที่ 32-03/06/2554 เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติสอนแทน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 32 เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติสอนแทน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
ที่ 33-9/06/2554 เรื่องแก้ไขคำสั่ง
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 33/2554  เรื่องแก้ไขคำสั่ง ปรับเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
ที่ 34-9/06/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการและบุคลการทางการศึกษา
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  ที่ 34/2554  เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
ที่ 35-10/06/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอน)
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 35/2554  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครูผู้สอน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
ที่ 37-16/06/2554 เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติสอนแทน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 37/2554  เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัตสอนแทน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
ที่ 39-20/06/2554 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปประกวดระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 39 เรื่องแต่งตั้งกำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปประกวดระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
ที่ 40-20/06/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  ที่ 40/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
ที่ 41-21/06/2554 เรื่องปฏิบัติสอนแทน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  ที่ 41/2554  เรื่องปฏิบัติสอนแทน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
ที่ 43-23/06/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและออกข้อสอบ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  ที่ 43/2554  เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานออกข้อสอบ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ที่ 44-24/06/2554 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมเลี้ยงอำลา
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 44/2554  เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและกิจกรรมเลี้ยงอำลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
ที่ 46-28/06/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปประกวดระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่46  เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปประกวดระเบียบแถวและเดินสวนสนาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78 KB
ที่ 47-4/07/2554 เรื่องชุมนุมการเข้าค่ายลูกเสือสพป.สกลนคร เขต 3
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 47/2554  เรื่องชุมนุมการเข้าค่ายลูกเสือสพป.สกลนคร เขต 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80 KB
ที่ 48-4/07/2554 เีิ้รื่องแต่งตั้งให้คณะครูนำวงดนตรีพื้นเมืองไปแสดง
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 48/2554  เรื่องแต่งตั้งให้คณะครูนำวงดนตรีพื้นเมืองไปแสดง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70 KB
ที่ 49-4/07/2554 เรื่องมอบหมายหน้าให้ข้าราชการครูี่ภายในโรงเรียนเพิ่ม
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 49/2554   เรื่องมอบหมายหน้าที่งานภายในเพิ่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB
ที่ 50-30/06/2554 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 50 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
ที่ 53-4/07/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการห้องน้ำสุขสันต์
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าัผักใส่ ที่ 53/2554  เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการห้องน้ำสุขสันต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
ที่ 54-25/07/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 54 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
ที่ 56-27/07/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมือง
คำสั่งโรงเรีนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 56/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมือง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
ที่ 57-28/07/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 57/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB
ที่ 58-28/07/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดทำโครงงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาส้วมสุขสันต์
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 58/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดทำโครงงานจิตอาสาเพืื่อพัฒนาส้วมสุขสันต์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
ที่ 59-29/07/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม

ที่ 59-29/07/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม

ที่ 63-23/08/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดห้องสมุดโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 63/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดห้องสมุดโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.5 KB
ที่ 65-29/08/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะครู-นักเรียน รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 65/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูนักเรียน-กำจัดลูกน้ำยุงลาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.5 KB
ที่ 66-31/08/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 66/2554 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เดือนกันยายน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111 KB
ที่ 67-7/9/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ปี2554
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 67/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
ที่ 68-7/9/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 68/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
ที่ 69-7/9/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศาลาไทย
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 69/2554 เรื่องแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศาลาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB
ที่ 70-15/9/2554 เรื่องแต่งตั้งครูนำนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรม
คำสั่งโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ที่ 70/2554 เรื่องแต่งตั้งครูนำนักเรียนไปเข้าค่ายคุณธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.5 KB