ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาระกิจ ผอ.สมเด็จ
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี2554
เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต3 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2554-6 ตุลาคม 2554