ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
            หอพระพุทธรูปหลังคาเปล่งแสงรัศมีภายในมีหนังสือเรียนและอักษรย่อ ล.ส. หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนและความมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน