ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศิษย์พี่ผู้เป็นแบบอย่าง
พระมหาวรเชษฐ์ ปิยวีโร
พระมหาวรเชษฐ์  ปิยวีโร
น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธบ.
(คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม),
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)
MA. (Philosophy), 
High School Dip. (Kern High School) 
CA.(Child Development Teacher),
CC.( Nurse Assistant ), 
AA. (Major in Communication)
AS. (Major in Child Development and Family Relations)
Bakersfield College USA.
สถานที่พักและที่เรียนปัจจุบัน
309 E.fairveiw Rd. Bakersfiled California USA 93307
ว่าที่ ดร.กล้วย (ยุพิณ ภูพวก)
ว่าที่ ดร.กล้วย
ชื่อ น.ส.ยุพิน ภูพวก (กล้วย)
บิดา นายคำสิน ภูพวก
มารดา นางลำปราง ภูพวก
ภูมิลำเนา 115 หมู่ 4 บ้านพนาสวรรค์ ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
ประวัติการศึกษา
2545-2549 ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ1)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2549-2552 ป.โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. วิศวกรรมเคมี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552-ปัจจุบัน ป.เอก เทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ
E-mail. kluay_ubu@hotmail.com
081-5790638
ดร.กล้วย 002
ดร.กล้วย 003
นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ (มิสเตอร์ เค)นักวิจัย

ประวัติ

ชื่อ            นายภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ (มิสเตอร์ เค)

บิดา         นายทองมี ประเสริฐพงษ์

มารดา      นางสายใจ ประเสริฐพงษ์

ภูมิลำเน

42 หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าเจริญ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง: นักวิจัย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 02-441-5000 ต่อ 1001 Email : phanuwat_k@hotmail.com Web: www.en.mahidol.ac.th/EI

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531-2538   ประถมศึกษา             โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ (ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2537)

พ.ศ. 2539-2542    มัธยมตอนต้น            โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2542-2545    มัธยมตอนปลาย        โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2538-2540    นักธรรมชั้นเอก           โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2545-2549    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

พ.ศ. 2550-2552    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย

พ.ศ. 2548-2549    การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ด้วยยางธรรมชาติโดยกระบวนการหล่อ

พ.ศ. 2549-2550    การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิไวนิลคลอไรด์ด้วยยางนาโน

พ.ศ. 2550-2551    การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ร่วมกับพอลิยูริเทนเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม

พ.ศ. 2551-2552    การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ร่วมกับพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตทเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรม

พ.ศ. 2551-2552    สมบัติและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ด้วยยางธรรมชาติโปรตีนต่ำ

พ.ศ. 2552-2553    การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตทนแรงกระแทกที่ปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกด้วยพอลิยูริเทน

พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน   ดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจังหวัดระยอง

สิทธิบัตรและรางวัล

สิทธิบัตร   1.) การปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของแผ่นสไตรีน-เมทิลเมทาคริเลตโคพอลิเมอร์ด้วยยางธรรมชาติโดยกระบวนการหล่อ”   

            2.) แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน โคพอลิเมอร์ร่วมพอลิยูริเทน

อนุสิทธิบัตร               1.) แผ่นทันตกรรมจัดฟันล่องหน โคพอลิเมอร์ร่วมกับพอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท               

รางวัล               1.) ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2549

                       2.) รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2550

                3.) ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี พ.ศ. 2550

มิสเตอร์ เค 01
สงวนศรี ผาผ่อง(ทนายความ)
สงวนศรี  ผาผ่อง(ทนายความ)
3/4 บ้านพนาสวรรค์  ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
การศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัย รามคำแหง รุ่น 32
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่น 32 
ประกอบอาชีพ
ทนายความ 

สถานที่ทำงาน   
สำนักงาน C&K ทนายความและที่ปรึกษากฏหมาย   
792/10 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร (ประเทศไทย)
ติดต่อ : 086-047045
แสวง สมนึก
แสวง   สมนึก
บ้านพนาสวรรค์  ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 
การศึกษา
พธ.บ. ( สังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปัจจุบัน
ทำงานบริษัท ในกรุงเทพฯ
ศิษย์พี่ผู้เป็นแบบอย่าง ยังมีอีกหลายท่านแต่ทางโรงเรียนยังไม่มีรายละเอียด ใครมีข้อมูลส่งมาที่โรงเรียนด้วยนะครับ