ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลมาย 5  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2482 โดยมี  ร.ต.ท.ถวิล  ธนศรีรังกุล  นายอำเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร  เป็นผู้จัดตั้งโดยอนุมัติของจังหวัด และมีนายจำนง ศิลปะชัยกุล  มาเป็นครูใหญ่คนแรก นายบุญรัง บุตรละคร เป็นครูน้อย
                ในปีแรกที่เปิดทำการสอน ใช้กุฏิวัดเป็นสถานที่เรียน และมีอุปสรรคมากมายเพราะขาดอุปกรณ์เช่นโต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ และหมู่บ้านอยู่ห่างไกลอำเภอมาก การเดินทางไม่สะดวก สภาพหมู่บ้านเป็นป่าดงดิบ 
                เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งสิ้น 47คน  เป็นชาย 30  คน  หญิง 17คน  จัดทำการสอนเป็นชั้นเดียวตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ของกระทรวงศึกษาธิการ
                ปี  พ.ศ.2496   โรงเรียนร่วมกับชาวบ้านได้ริเริ่มวางโครงสร้างอาคารเอกเทศถาวร ต่อมาได้รับงบประมาณสมทบในการก่อสร้างจากทางราชการ
                ปี พ.ศ. 2500  ได้ย้ายโรงเรียนมาต้้งในสถานที่ปัจจุบันโดยราษฏรได้จัดหาพื้นที่ตั้งโรงเรียนจำนวน 25 ไร่ และได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 35,000 บาท 
โดยราษฏรสมทบ ตัวไม้สร้างอาคารเรียนขนาด  4  ห้องเรียน  กว้าง  9  เมตร  ยาว  27   เมตร มีมุข 1 มุข และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ จนกระทั่งปัจจุบัน
                ปี พ.ศ. 2510  ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรรมการศึกษา  และชาวบ้านประชุมลงมติให้ซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยเปลี่ยนจากหลังคาไม้เป็นหลังคาสังกะสีในการซ่อมแซมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้สร้างรั้วถาวรให้แก่โรงเรียนอีก  3  ด้าน พ้อมทั้งจัดทำซุ้มเป็นที่พักผ่อนของชาวบ้านและนักเรียน
                ปี  พ.ศ.2513  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ทางด้านทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล
                ปี  พ.ศ. 2514  ชาวบ้านพร้อมด้วยชุดคุ้มครองหมู่บ้าน   และคณะครูได้สร้างรั้วถาวรจนแล้วเสร็จ  และในปีนี้สำนักงานอนามัยจังหวัดสกลนคร  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝนให้โรงเรียน  จำนวน  7  ถัง  โดยชาวบ้าน  และคณะครูได้บริจาคสมทบอีก
                ปี พ.ศ. 2537  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียนทั้งสิ้น  342  คน   ครู 15  คน
                ปี พ.ศ. 2539  ได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนปฏิรูปและโรงเรียนขยายโอกาส  เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
                ปี พ.ศ.  2540  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียนทั้งสิ้น  391 คน  ครูประจำการ  13 คน  ครูอัตราจ้าง  1 คน  นักการภารโรง  1คน 
                ปี  พ.ศ. 2541  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   มีนักเรียนทั้งสิ้น  402  คน  ครูประจำการ  14  คน    นักการภารโรง  1  คน
                ปี  พ.ศ. 2542 - 2543  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1 ชั้น ม. 3  มีนักเรียน  407 คน  ครูประจำการ 14  คน ครูอัตราจ้าง 3  คน  นักการภารโรง  1  คน   ในปีนี้รงเรียนได้รับงบมิยาซาวา  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม   ราคา 230,000  บาท   และโรงเรียนร่วมกับชาวบ้านได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาหารายได้สร้างป้ายโรงเรียนและรั้วโรงเรียนใหม่  ด้านหน้าเป็นรั้วคอนกรีตติดเหล็กดัด  อีก 3  ด้านเป็นเสาคอนกรีตติดลวดหนาม ใช้งบก่อสร้างทั้งหมด  330,000  บาท
                ปี  พ.ศ. 2544  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1 ชั้น ม. 3  มีนักเรียน  407  คน  ครูประจำการ  14  คน ครูอัตราจ้าง  3  คน  นักการภารโรง  1  คน
                ปี  พ.ศ. 2545  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1 ชั้น ม. 3  มีนักเรียน  438  คน  ครูประจำการ  14  คน ครูอัตราจ้าง  3  คน   ในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช 105 / 29  ขนาด  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  งบประมาณก่อสร้าง 1,684,300  บาท  และชาวบ้านได้สร้างหอพระพุทธรูปที่ประตูทางเข้าโรงเรียน  1  หลัง
                ปี  พ.ศ. 2546  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1 ชั้น ม. 3  มีนักเรียน  422  คน  ครูประจำการ  14  คน
ครูอัตราจ้าง  3  คน   โรงเรียนได้รับโครงการเลี้ยงไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวัน  จากมูลนิธิหอการค้าญี่ปุ่น  เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  300  ตัว  งบประมาณ  200,000  บาท 
                ปี  พ.ศ. 2547   เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  1 ชั้น ม. 3  มีนักเรียน  421  คน  ครูประจำการ  14  คน ครูอัตราจ้าง  3  คน   โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช 601 /  26   งบประมาณ   99,000  บาท  ขนาด  4  ที่  จำนวน  1  หลัง  และทางโรงเรียนได้ต่อเติมชั้นล่างอาคาร  สปช 105 / 29  จำนวน  1  ห้อง  เป็นห้องสมุด  โดยได้รับเงินบริจาคจากชาวบ้าน  ในปีการศึกษา 2547   โรงเรียนได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน  3  เครื่อง   พัดลม  และอุปกรณ์การเรียนอีกหลายรายการ  จากผู้ปกครองนักเรียน
                ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  11  คน  ปัจจุบันมี นายสมเด็จ  ขาวนาเข   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน