ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาได้