ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1.นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
2.จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
4.ส่งเสริมการมีความรู้และทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
5.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
6.ส่งเสริมการมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
7.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.ส่งเสริมให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้จัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการชีวิตประจำวันได้