ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ก่อนประถมศึกษา(ระดับชั้นอนุบาล1-2)
ประถมศึกษา(ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มัธยมศึกษาตอนต้น(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

ดาวน์โหลด หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ พุทธศักราช 2551 ได้ที่นี่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB