ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนง ศิลปชัยกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี ศรีนุฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2484-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ่ม ทองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2486-2490
ชื่อ-นามสกุล : นายสด เจริญชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490-2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสวน พงษ์บรรนิสสร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2500-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายกลยุทธ มนตรีพงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2506-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายคำหล้า แง่พรม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชุม ดาบน้อยอุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง สุวรรณไตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวา น้อยคำยาง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย งอยแพง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย อุทโท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวียน ราชคำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.รัชชฎาพร ผิวเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ สู่สุข
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2554-2558