ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัชระ มังธานี
ครู คศ.1

ครูนันทิดา จันทะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0