ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพรสวัสดิ์ ทองมุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิตติศักดิ์ อุปทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1