ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิระพงษ์ จันทร์ฤๅชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางคำกอง ประสงค์เงิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสมพล พลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0