ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
ครูผู้ช่วย

บุปผาสวรรค์ วรรณทอง
ครู คศ.3

นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1