ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทั้งหมด

นายสมเด็จ ขาวนาเข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคำกอง ประสงค์เงิน
ครู คศ.3

นายวิระพงษ์ จันทร์ฤๅชัย
ครู คศ.3

นายมงคล ปางชาติ
ครู คศ.2

นายพรสวัสดิ์ ทองมุน
ครู คศ.2

นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรยุภา หมื่นสุข
ครูธุรการ

นายจิตติศักดิ์ อุปทุม
ครูผู้ช่วย

นายเพชร ผางคนรัก
ครู คศ.3

นายสมพล พลรัตน์
ครู คศ.1

นางยุวเรศ ศรีอักเศรษฐ์
ครู คศ.1

นายวัชระ มังธานี
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงค์
ครู คศ.1

นางนันทิดา จันทะวัน
ครูผู้ช่วย