ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทั้งหมด

นายสมเด็จ ขาวนาเข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ้งทิพย์ ชาติโสม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางคำกอง ประสงค์เงิน
ครู คศ.3

นายวิระพงษ์ จันทร์ฤๅชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายมงคล ปางชาติ
ครู คศ.2

นายพรสวัสดิ์ ทองมุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางบุปผาสวรรค์ วรรณทอง
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรยุภา หมื่นสุข
ครูธุรการ

นายจิตติศักดิ์ อุปทุม
ครูผู้ช่วย

นายเพชร ผางคนรัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมพล พลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางยุวเรศ ศรีอักเศรษฐ์
ครู คศ.1

นายวัชระ มังธานี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวธัญลักษณ์ ชินวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางนันทิดา จันทะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0