ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ ลิลาศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ทา ระดาสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนัน ใจเพียร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญวิชญ์ ประเสริฐพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง แก้วบุญเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุติ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำกอง สิงห์สาย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเฮือง อารีฟอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำกอง ประเสริฐพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลคุณากร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาไพศาล รตนญาโณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรพงษ์ จันทร์ฤๅชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเด็จ ขาวนาเข
ตำแหน่ง : เลขานุการและกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทักษินา ประกอบแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพนียง ประกอบแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญหลาย ประเสริฐพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :