ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัทฎิกา วรพุท
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาณุภัทร์ วงค์แสงดัง
ตำแหน่ง : รองประธานปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญธิมา เลียงกลาง
ตำแหน่ง : เลขานุการปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา ศรีมานน
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิดชนก ใจชื่น
ตำแหน่ง : ปฏิคมปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีราภรณ์ คูวาจารย์
ตำแหน่ง : เหรัญยิกปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ สมบุญมี
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาลปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ วังมนตรี
ตำแหน่ง : กิจกรรมพิเศษปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎาพงษ์ ลีลาศ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญา ดีมืด
ตำแหน่ง : ฝ่่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูพรินทร์ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรเทศ ประเสริฐพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัฒณิดา เชวรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจอมขวัญ ทองมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรายุ ศรีจันทร์ทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูชิชย์ มูลวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายตะวัน อุเทนทำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาธิดา สมนึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญเรศ สวงวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2